โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
จะพานิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 56 คน
และอาจารย์ จำนวน 8 ท่าน ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน
ณ University of Canberra และ
University of  Technology  Sydney
ประเทศออสเตรเลีย 
ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2553

 

ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน

กำหนดการเดินทาง

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 15:25 น. )