กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ (Research Proposal Writing in English) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรสาร 02-942-8170 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhGV2RTa1kwV3ZKWGhlQTVXVTJXNkE6MA ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตมา ใช้ไหวพริบ นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8858 หรือสายภายใน 4159

>> รายละเอียดเพิ่มเติม