ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษา จัดงาน Bye' Nior เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาระดับศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต และศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ห้องพุทธชาติชั้น 3 โรงแรม KU HOME

การจัดงานครั้งนี้มีคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษามาร่วมงานด้วยจำนวน 8 คน และมีแขกที่เป็นอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเปิด UPOU ประเทศฟลิปปินส์ มาร่วมงานด้วย คือ Professor Dr. Alexandar G. Flor ซึ่งเคยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาเอกภาคปกติ รุ่นที่ 4 ซึ่งจบการศึกษาในปีนี้ถึง 3 คน

ที่เป็น surpise ของงานคือ ผศ.น.ต.ดร.สัญชัยพัฒนสิทธิ์ได้ skype มาอวยพรให้กับบัณฑิต จาก University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

งานเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานและอวยพร โดย รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รักษาราชการเทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และตามด้วยการอวยพรและแสดงความยินดีจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ มีการแสดงการรำไทย และ ร้องเพลงจากคณะนิสิตปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ปี 1-2 หลายชุด สร้างความปลาบปลี้มยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาไปโดยทั่วหน้ากัน

งานนี้ต้องขอบคุณบรรดา นิสิตที่เป็นรุ่นน้องซึ่งช่วยกันจัดงานเพื่อรุ่นพี่เป็นประเพณีทุกปีอย่างพร้อมเพรียง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่มีต่อกันตลอดไป

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 11:41 น. )