Home
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุนการแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นั้น 
 
         ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ นักวิจัย มก. ให้ทราบถึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ่งเป้า ดังเอกสารดาวโหลดที่ Link: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=18784