ปริญญาโท

การพัฒนาหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาพความจริงเสมือนเรื่องสัตว์ผ่านเเท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สหพร ขวัญวิชา ,ณรงค์ สมพงษ์)(วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เมษายน-มิถุนายน 2560)


การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( ทศพร ดิษฐ์ศิริ ,ณรงค์ สมพงษ์ )( วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 )


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (พิมพ์ชนก อุดมผล ,ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ,จงกล แก่นเพิ่ม)( วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)


การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ( สุภมาส บุญสม ,ณรงค์ สมพงษ์ ,ณัฐพล รำไพ )(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560 )


การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามเเนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of Learning Object Using Edutainment Concept on Introduction to Chinese Communications for Mathayomsuksa 1st Students )(พรทิพย์ คงแก้ว)(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)


การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยเสียง โดยใช้การถ่ายโยงทักษะเดิมไปสู่ทักษะใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สินี เหิรอดิศัย ,สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ,จงกล แก่นเพิ่ม)(วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เมษายน - มิถุนายน 2560)


การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรเเกรมเเสคช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( สุดารัตน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต ,)(วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เมษายน - มิถุนายน 2560) 


การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฐิิติยา อินตะนา, จงกล เเก่นเพิ่ม)(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560) 


การพัฒนาหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อัจฉริยา ตุ้ยดี, ศศิฉาย ธนะมัย)(ครุครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)


 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้บนความท้าทายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้โดยชี้นำตนเองแตกต่างกัน(พิชา ประจุศิลป,กอบกุล สรรพกิจจำนง,ณรงค์ สมพงษ์)(วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชปีที่30 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)


 

ปริญญาเอก

การพัฒนาการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพสมองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Development of Web-based Instruction Using Brain-based Learning for Enhancing Analytical Thinking Skill)(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)