ปริญญาโท

การพัฒนาชุดสื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แระชาคมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมการเเต่งกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปิยะวรรณ  เตียวปิยกุล , กิตติศักดิ์  แป้นงาม) (Proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9, หน้าที่ 377 - 384, 2559 )


การใช้สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พิมพ์ประภา พาลพ่าย, ณัฐพล รำไพ)(วารสารวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1หน้าที่ 46-55ปี 2559 )  


 

ปริญญาเอก

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ( วารนันท์ นิติศักดิ์ ,สัญชัยพัฒนสิทธิ์ )(วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เมษายน - มิถุนายน 2559)


Development of a Blended Learning System Using the Flipped Classroom Model to Enhance Students' Learning Achievent in a Development Communication Course ,( Edmund G. Centeno )(วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิตเล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)