ปริญญาโท

การพัฒนารายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.(ประภาสินี นิรมลพิศาล, ณัฐพล รำไพ)(วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1ม.ค.-เม.ย.ปี 2558)


การใช้สื่อสังคมตามแนวคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( พรพิพัฒน์ วรรณจิตร์, ณัฐพล รำไพ )(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 194-203 ปี2558 )


การใช้สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( พัชนี เจียระผกานนท์, ณัฐพล รำไพ )(วารสารศรีปทุม ชลบุรีปีที่ 12 ฉบับที่ 2เม.ย. – มิ.ย.หน้าที่ 147-155  ปี 2558)


การพัฒนาการ์ตูนอนิเมชัน เรื่อง Howdy English สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( ปิยะรัตน์  ภิรมเเก้ว, จงกล  เเก่นเพิ่ม )( วารสารวิจัยเเละพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2)


 

 

 

ปริญญาเอก

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะ ตามเเนวทางการเรียนรู้โดยชี้นำตนเอง (ดิเรก  สุวรรณฤทธิ์ ,สัญชัย พัฒนสิทธิ์ )(วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2558 )


รูปแบบเว็บฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาของอาจารย์ิ สังกัดมหาวิทยาลัยราชกัฏ (ดวงใจ พุทธเษม )(วารสารวิชาการเเละวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 29 ปีที่ 10 พฤษาภาคม - สิงหาคม 2558)


รูปแบบการสอนผ่านเว็บตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนเน็คติวิซึมเพื่อสร้างเสริมทักษะการเเก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สนิท สนธิ ,สาโรช โศภีรักข์)(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเอร์น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558)