ปริญญาโท 

 

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer สําหรับพนักงานบริษัทสํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด (ทิพวัลย์ เดชะมาก / ผศ.ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล)(วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์)


การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กัญญาณัฐ ก๋ากาศ )


 

ปริญญาเอก

A Development of Training Model Based on Constructivism Theory for Teachers under the Jurisdiction of the Basic Education Commission(Nattakorn Papana ,Dr. Narong Sompong)( Procedia - Social and Behavioral Sciences 64 ( 2012 ) 665 – 670)


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


รูปแบบเลิร์นนิงออปเจ็กต์ร่วมมือตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์COLLABORATION ORIENTED LEARNING OBJECTS BASED ON CONSTRUCTIVISM


Technology and Learning Styles in the GE Classroom : Towards Developing Blended Learning Systems for the 21 Century Learner


DEVELOPMENT OF ONLINE COURSEWARE ON THAIFOOD GOOD HEALTH


ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อกระดานข่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้


การพัฒนานิตยสารออนไลน์ฉบับเพื่อนชาววัว


รูปแบบการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักศึกษาครู ( อังคนา กรัณยาธิกุล, รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย ) (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2555)