ริญญาเอก

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ / สาโรช  โศภีรักข์ )(วารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ปี 2556 )


รูปแบบเลิร์นนิงออปเจ็กต์ร่วมมือตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์COLLABORATION ORIENTED LEARNING OBJECTS BASED ON CONSTRUCTIVISM ( กันยารัตน์   ศรีวิสทิยกุล / สุรชัย  ประเสริฐสวย ) ( วารสารศรีปทุม - ปี 2556 )


The Demand for an iPad Application in Secondary Level Classroom .(Anusorn Hongkhunthod , Paitoon Srifa)


Factors Influencing the Success of Rajamangala University of Technology Thanyaburi’s Ubiquitous Learning (Suchitra Yodsanehaa ,Saroach Sopeerakb )(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 400–403)


A STUDY OF NETWORK LEARNING RESOURCE CENTER FOR ELEMENTARY SCHOOLS OF BANGKOK METROPOLITAN.(Ruaysup Deshchaisria ,Saroach Sopeerak)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 63–67)


Effective Factors for Accomplishment in Training Teacher Profession Experience of Faculty of Education Students Rajabhat Maha-Sarakham University Thailand.(Tiwarat Prasertsung)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 352–355) 


Expectation towards Cooperative Education Management of Rajamangala University of Technology Isan Thailand (Thanasarn Sermsuk)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 374–378)


Factors Affecting the Behaviors of Yasothon Community Leaders in Receiving Information and News.(Kanokon Ruenruethaia ,Saroach Sopeerak)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 392–395) 


Factors Influencing the Development in English Pronunciation Skills Training in Primary Students of Schools in the Primary Education Services Area Office in Bangkok.(Premrudee SRIUDOMKIJ ,Advisor: Assoc.Prof.Dr.Saroch Sopirak)(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 396 – 399)


The follow up of the trainee from the training via internet by the Extension and Training Office of Kasetsart University during 2009 - 2012.(Churairat Intara-O-Sota ,Saroach Sopeerakb )(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 1075–1077)


Factors Influencing the Development in English Pronunciation Skills Training in Primary Students of Schools in the Primary Education Services Area Office in Bangkok. (Premrudee SRIUDOMKIJ ,Advisor: Assoc.Prof.Dr.Saroch Sopirak)(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 396 – 399)


Factor Influencing the Critical Thinking of Teacher Students Studying at the Faculty of Education in Suratthani Rajabhat University(Chawakit Thongnuypram ,Assoc.Prof.Dr.Saroch Sopheerak)(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 386 – 391)  


The Development of a U-learning Instructional Model Using Project based Learning Approach to Enhance Students’ Creating-innovation Skills (Mahachart INTHACHOT ,Saroch SOPEERAK,Nattaphon RAPAI)(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 1011–1015)  


Factors Related the Utilization of Instructional Media and Innovation of Nursing Instructors at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi, Thailand(Akom Phosuwan,RN,MSa,Saroch Sopeerak, PhDb,Supaporn Voraroon,MSa)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 410 – 415)


Attitudes towards the Use of ICT Training Curriculum for Thai Elderly People(Snit SITTI a ,Srikul NUNTACHOMPOO)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 161-164)


The Assessments of Media for Sufficiency Economy Project Public Relations in Krabyai Sub-district, Ratchaburi Province, Thailand(Cherdpong Kheerajita ,Chatchai Keosonthi)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 970–974)


Development of Instructional Model based on Connectivism Learning Theory to Enhance Problem-solving Skill in ICT for Daily Life of Higher Education Students(Snit SITTI ,Saroch SOPEERAKb ,Narong SOMPONG)(Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 (2013) 315–322) 


Web-based Instruction Model under Constructionism for Critical Thinking Development(Nutthakritta SIRISOPON ,Saroch SOPEERAKb)(Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 (2013) 1309 – 1318) 


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับนรอาชีวศึกษา(ผลงานนิสิต/2556/การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ-56.pdf)(วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปี 2556)


การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน(ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชัชญาภา วัฒนธรรม,ผศ.น.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ,ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า )