ปริญญาเอก

 

รูปแบบการจัดการความรู้ตามเเนวการเรียนรู้แบบคูบิควิตัสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร(ร้อยตำรวจโทยศพัทธ์  ศรีวิสทิยกุล , รศ.ดร.ณรงค์  สมพงษ์)(วารสารศรีปทุมปริทัศน์)


เกมคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้ยุคดิจิตอล ( Computer Games with Learning in Digital Age )(สุไม บิลไบ ,ศศิฉาย ธนะมัย)(วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 1 ปี 2557 )


A Study on Problems in Professional Experiences of Preservice Teachers from Rajabhat University in Southern of Thailand (Kittiya Plodkaew ,Sasichai Tanamai)(Education and Management Innovation III ,ISSN:2010-4626)


ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง (the Intelligent Web-based Instruction Using Data Mining Technique)(ญาณี  กาชัย ,ณรงค์ สมพงษ์)(วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557)


การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ประภาดร ดลกิจ ,สาโรช โศภีรักข์)


การพัฒนารูปแบบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ,สาโรช โศภีรักข์)


A Study of Problems and Needs in Developing Competency of Undergraduate Students’ Rajabhat University. (Supparaporn Thongsukkaew and Nattaphon Rampai) 


การพัฒนารูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษา (บัณฑิต รุ่งเจริญพร ,ศศิฉาย ธนะมัย)(วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองผ่านเว็บตามเเนวคิด TPACK ที่เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ


การพัฒนารูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษา