ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


 

2. การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

 


 

3. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู

 


4. สภาพการใช้และความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อ ของครูในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 


5. สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 


6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551

 

 


7. ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551

 

 


8. การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎืบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-53

 

 


9. การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554

 

 


10. การพัฒนาใบงานฝึกวาดการ์ตูน สำหรับนิสิต ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


11. Development of Standard Curriculum of Thailand on Basic Computer and Internet

 

 


12. ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

 


13.การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา และอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น

 

 


14. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2553 -2554

 

 


15. โครงการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตรของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


16. การติดตามประเมินผลศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


17. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2554 –2555

 

 


18. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 –2556

 

 


19. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 –2557

 

 


20. การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับนิสิตที่จบปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


21. การประเมินผลศิษย์เก่าจากผู้ว่าจ้าง สำหรับนิสิตหลักสูตร ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่จบปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 


 

เอกสารเเละตำรา