โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพของทหาร ตำรวจ และประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสอนทางไกลของครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดของไทย และประเทศฟิลิปปินส์ 


Development of Standard Curriculum of Thailand on Basic Computer and Internet


The development model of Learning though virtual virtual learning environments (VLEs) for graduated students, department of educational technology, faculty of education, Kasetsart University (Procedia - Socail and Behavioral Sciences 176 (2015) 60- 64 )