งานวิจัย

          1. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา ที่สร้างขึ้น ด้วยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาในท้องถิ่นชนบท ภาคกลาง , 2519 (วิทยานิพนธ์)

          2. การสร้างชุดเรียนด้วยตนเอง วิชา หลักการถ่ายรูป ด้วยวิธีวิเคราะห์ระบบ , 2526

(หัวหน้าโครงการ)

          3. การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และใช้โสตทัศนวัสดุในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง, 2526

          4. Communication Network and some Factors in Agricultural Technology

Adoption in the Kao Hin Sorn Research and Development project, Eastern Region of Thailand , 2534   (Dissertation)

          5. การศึกษาความต้องการในการผลิตสื่อในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อ   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม , 2535 ( หัวหน้าโครงการ)

          6. การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยสื่อ ตามโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2536 ( หัวหน้าโครงการ) – ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

          7. การเปรียบเทียบผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดด้วยสื่อกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ , 2538 ( หัวหน้าโครงการ)

          8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนแผ่นคอมแพคดิสค์ เรื่องการใช้งานระบบมัลติมีเดีย , 2542 ( หัวหน้าโครงการ)

          9. การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด เพื่อการอุตสาหกรรม, 2545
( หัวหน้าโครงการ)

          10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อการค้าในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และในสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอ ในชุดโครงการการวิจัยและการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มและสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ , 2546 ( ผู้ร่วมโครงการ)

          11. การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว ในชุดโครงการการวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้าว: ผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก, 2546   ( ผู้ร่วมโครงการ)

          12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร, 2548 (หัวหน้าโครงการ)

          13กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก (หัวหน้าโครงการ) 2548 - 2550

          14.การประเมินชุดสื่อ เรื่อง การผลิตเอทานอลด้วยมันสำปะหลัง, 2549 (หัวหน้าโครงการ)  

          15. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา, 2550 (หัวหน้าโครงการ) - ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

          16. Knowledge Management Model for Natural Resources Management in Southeast Asia, 2008 (Project Head)   Supported by SEARCA

          17. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น, 2554

          18. การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหาร ไทยสู่ตลาดโลก -ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560

 

บทความตีพิมพ์ผลงานการวิจัยในวารสารประเทศไทย

           1)ณรงค์ สมพงษ์   ศศิฉาย ธนะมัย และ สุรชัย ประเสริฐสรวย 2554 “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น”ารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

            2) ณรงค์ สมพงษ์ 2514 “การจัดการความรู้จากบล็อกการศึกษาดูงานของนิสิตปริญญาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   วารสารจันทรเกษม

 3) ณรงค์ สมพงษ์ 2512 กลยุทธการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกอาหารไทยวารสารราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

การนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ ของ รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

            1. Narong Sompong and Saroch Sopeerak, 2011, “Integration of Health Media to Increase Knowledge and Attitude of Healthcare of People in Southern Border Provinces”, 11th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Proceedings Book (Volume I)   IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, Turkey.

 

            2. Alexander G. Flor, Narong Sompong, 2011, An online conversation among Southeast Asian higher education institutions and its observed oppressions ( Book Chapter), Meta-Communication for Reflective Online Conversations: Models for Distance Education, September, 2011, Indexed In: SCOPUS

 

            3. Narong Sompong and Cherdpong Kheerajitt, 2012, “Development of Online Courseware on Thai Food Good Health”, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – October 2012, volume 11 Issue 4, INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC2012) (Taiwan)

 

            4. Nattakorn Prapan and Narong Sompong, 2012, “A Development of Training Model Based on Constructivism Theory for Teachers under the Jurisdiction of the Basic Education Commission”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 64 ( 2012 ) 665 – 670, INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE-IETC2012 (Taiwan)

 

            5. Narong Sompong, Nattaphon Rampai, and Cherdpong Kheerajit, 2013 Learning Management in Enhancing Potential of Thai Community ICT Learning Center Project for ICT Development and Utilization”, Procedia-Social and Behavioral Sciences 103 (2013)567-576), 13th International Educational Technology Conference (Kuala lumpur, Malaysia)

 

            6. Snit Sitti, Saroch Sopeerak and Narong Sompong, 2013, “Development of Instructional Model Based on Connectivism Learning Theory to Enhance Problem-solving Skill in ICT for Daily Life of Higher Education Students”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 315 – 322, 13th International Educational Technology Conference (Kuala Lumpur, Malaysia)

 

            7. Narong Sompong, Saroch Sopeerak, Sunchai Pattanasith, Jongkol Kanperm,Paitoon Srifa, NattaphoneRampai, 2013, “Development of Standard Curriculum of Thailand on Basic Computer and Internet”, Proceeding, ICECECE 2013 : International Conference on Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, Dubai, United Arab Emirates on January 30-31, 2013

 

            8. Narong Sompong, and Nattaphon Rampai, 2015, “The Development Model of Knowledge Management to Strengthen Thai ict Community Learning Center”, Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 176, 20 February 2015, Pages 139–147, International Educational Technology Conference, IETC 2014, 3-5 September 2014, Chicago, IL, USA

            9. Narong Sompong, and Nattaphon Rampai, 2015, “Knowledge Management of Thai Local Food on the Route of Northern Tourism in Thailand”, International Journal of Information and Education Technology (IJIET), Vol. 5, No. 9, September 2015, International Conference of Educational Technology and Computer (ICETC) in Singapore.

 

            10. Cherdpong Kheerajit and NarongSompong, 2015, “Thai Healthy Food Learning through Internet ”, International Journal of Information and Education Technology (IJIET),, Vol. 5, No. 9, September 2015 , International Conference of Educational Technology and Computer (ICETC) in Singapore

 

            11. Narong Sompong, Nattaphon Rampai, and Yaowaluk Pipaatjumroenkul, 2016Development Of Project-Based Blended Elearning Courseware Model For Enhancing Teachers ICT Skills In 21st Century”, Tojet- The Turkish Online Journal of Educational Technology, July 2016, Special Issue for IETC 2016 (International Educational Technology Conference was held in Duabi, UAE.) , Indexed by Education Resources Information Center ERIC SCOPUS ELSEVIER

 

            12. Narong Sompong, Nattaphon Rampai, and Yaowaluk Pipaatjumroenkul, 2016Elearning Courseware Development With Project-Based Blended Learning For Enhancing Teachers ICT Skills”, Tojet- The Turkish Online Journal of Educational Technology, November 2016, Special Issue for INTE 2016, (7th International New Horizons in Education Conference which was held in Vienna, Austria), Indexed by Education Resources Information Center ERIC SCOPUS ELSEVIER

 

            13. Rattasapa Kankaew, Narong Sompong, 2016, The Use of Apple Technology To Support Flipped Classroom Approach In Higher Education Of Thailand, Tojet-Turkish Online Journal of Educational Technology

14. Narong Sompong, 2018, “Learning Management System for Creative Thinking Skill Development with Collaborative Learning of the Graduate Students in Kasetsart University”, International Journal of Environmental & Science Educational, 2018, Vol. 13, Vol.13, No.3,1-1, The 4th International Conferences on Socio-Cultural Relationship and Education Pedagogy Learning Sciences 2017 (SOCIO-CULTURAL 2017) at Bali, Indonesia

15.Narong Sompong, Nattaphon Rampai, and Cherdpong Kheerajitt, Integrated media utilization for creative tourism promotion in Bangkok neighboring area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya Provinces, 2017, TOJET-Turkish Online Journal of Educational Technology (ISSN: 21467242) Nov. 2017, p.407-412