ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

Narong Sompong.(2015). Knowledge Management of Thai Local Food on the Route of Northern Tourism in Thailand


Narong Sompong.(2015). Thai Healthy Food Learning through Internet Potential of Thai Community ICT Learning Center for ICT Development and Utilization


Narong Sompong.(2014). The Development Model of Knowledge Management to Strengthen Thai ict Community Learning Center


Narong Sompong.(2013).Learning Management in Enhancing Potential of Thai Community ICT Learning Center Project for ICT Development and Utilization


Narong Sompong.(2013).Development of Instructional Model Based on Connectivism Learning Theory to Enhance Problem-solving Skill in ICT for Daily Life of Higher Education Students


Narong Sompong.(2012).A Development of Training Model Based on Constructivism Theory for Teachers under the Jurisdiction of the Basic Education Commission


Narong Sompong.(2012).Development of Online Courseware on Thai Food Good Health


Narong Sompong.(2011).Integration of Health Media to Increase Knowledge and Attitude of Healthcare of People in Southern Border Provinces


 

บทความลงตีพิมพ์วารสารภาษาไทย


1. ณรงค์ สมพงษ์ ศศิฉาย ธนะมัย และ สุรชัย ประเสริฐสรวย 2554 “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น” วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2554-06/2554


2. การจัดการความรู้จากบล็อกการศึกษาดูงานของนิสิตปริญญาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วารสารจันทรเกษม


3. ณรงค์ สมพงษ์ 2512 “กลยุทธการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกอาหารไทย” วารสารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา