ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ ( Watsatree Diteeyont )(F5012)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :หัวหน้าภาควิชา,ประธานโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visual Art (M.A.) University of Northern Colorado , USA
Educational Technology (Ph.D) University of Northern Colorado , USA
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : Creativity / Technology Integretion / Online Education
E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ผศ.ดร.บุญรัตน์  แผลงศร ( Boonrat  Plangsorn)(F5014)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา,ประธานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา

E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ (Dr.Nattaphon Rampai) (F5011)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :  -
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : การออกแบบสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา / การจัดการความรู้ผ่านเว็บ /การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริง
E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

 

 

 

รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล(Sutithep Siripipat)(F2057)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : รองประธานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศษ.บ (การวัดเเละประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขาที่เชี่ยวชาญ /สาขาที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ศึกษา / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การอาชีวศึกษา / การบริหารการศึกษา
/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) /การผลิตสื่อ e-Learning การจัดการความรู้ / การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา / Blended Learning
E– mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV


 

 

ดร.ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์ (Sarinporn Chaivisit) (F5015)
ตำแหน่งบริหาร: เลขานุการภาควิชา
คุณวุฒิการศึกษา:
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Ed. (Curriculum and Instruction) Oral Roberts University, USA
Ph.D. in Education (Educational Technology) Oklahoma State University, USA
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ: Emerging Technologies in Education, Augmented Reality, Design and Development of Multimedia Instruction
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ดร.สุกานดา จงเสริมตระกูล (Sukanda Jongsermtrakoon)(F5016)
คุณวุฒิการศึกษา:
ค.ด. (เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
เอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ: การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล / การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล / การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn