ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ ( Watsatree Diteeyont )(F5012)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visual Art (M.A.) University of Northern Colorado , USA
Educational Technology (Ph.D) University of Northern Colorado , USA
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : Creativity / Technology Integretion / Online Education
E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ผศ.ดร.บุญรัตน์  แผลงศร ( Boonrat  Plangsorn)(F5014)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา

E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (Kobkul Sunphakitjumnong) (F5007)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : 
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา / การออกแบบระบบการเรียนการสอน /เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ (Sunchai Pattanasith) (F5003)

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
คุณวุฒิการศึกษา : กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ศศ.บ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / นวัตกรรมทางการศึกษา / จิตวิทยาการศึกษา / การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล(Sutithep Siripipat)(F2057)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศษ.บ (การวัดเเละประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขาที่เชี่ยวชาญ /สาขาที่สนใจ : คอมพิวเตอร์ศึกษา / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การอาชีวศึกษา / การบริหารการศึกษา
/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) /การผลิตสื่อ e-Learning การจัดการความรู้ / การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา / Blended Learning
E– mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

   รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ (Dr.Nattaphon Rampai) (F5011)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :  ประธานโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ : การออกแบบสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา / การจัดการความรู้ผ่านเว็บ /การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริง
E – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.