ประวัติความเป็นมาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

             คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยมี 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดหลักสูตร ปริญญาโทสาขาต่าง ๆ และในขณะนั้นภาควิชาการศึกษาได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอน (Master of Arts in Teaching) ในขณะเดียวกันสาขาเทคโนโลยีการศึกษาก็เริ่มมีบทบาท โดยมีวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อตอบสนองหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการสอนต่าง ๆ โดยต้องเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูง ซึ่งผู้สอนในตอนแรกได้แก่ อาจารย์ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์และอาจารย์สุรชัย  ประเสริฐสรวย ในเวลาเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ คณบดีในขณะนั้น ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยจะแยกออกมาจากภาควิชาการศึกษา รวมทั้งการสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

             จากนั้นมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างหลักสูตรและทำโครงการ เปิดภาควิชา ในช่วงระยะเวลาของคณบดี  2 สมัยคือ ผศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ และ ผศ.ดร.รุ่ง เจนจิต มีกรรมการดำเนินการรวมทั้งหมด 3 ชุด จนกระทั่งดำเนินการสร้างหลักสูตรแล้วเสร็จ เสนอมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2524 และเสนอทบวงมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร จนกระทั่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527

             ปลายปี พ.ศ. 2527 สมัย ผศ.ดร.ยุพา วีระไวทยะ เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งภาควิชา เพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุผลและทันการกับการได้รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชา โดยมีอาจารย์ปราณี นนทมาศ เป็นประธาน อาจารย์ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ ผศ.สาโรจน์  แพ่งยัง อาจารย์กฤชฎา ฮวบดี และอาจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช เป็นกรรมการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงร่างการจัดบริหารงานภาควิชา การจัดเตรียมงาน และการดำเนินการเปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก การจัดบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การจัดทำงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการให้การศึกษา การผลิตบัณฑิต งบประมาณ การจัดทำโครงการต่าง ๆ การให้บริการวิชาการ โครงการวิจัย โครงการผลิตสื่อ โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและการให้คำแนะนำปรึกษา

             จนกระทั่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ในระยะแรกสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติให้อาจารย์ปราณี นนทมาศ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ต่อมาเมื่อได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาแล้ว สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ ผศ.ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามวาระต่อๆ มาประกอบด้วย

  • อาจารย์ปราณี  นนทมาศ                         พ.ศ.  2535-2537
  • รศ.ดร.สาโรจน์  แพ่งยัง                      พ.ศ.  2537-2541
  • รศ.จงกล  แก่นเพิ่ม                              พ.ศ.  2541-2544
  • รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ                      พ.ศ.  2544-2551
  • รศ.น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธิ์                   พ.ศ.  2551-2559
  • รศ.ดร.ณัฐพล   รำไพ                           พ.ศ.  2559-2563
  • ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์                         พ.ศ.  2563-ถึงปัจจุบัน

 

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn