HomePROGRAMSการรับสมัคร /Admission

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคปกติ เทอมต้น ปีการศึกษา 2561

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/application/app61_f1_n/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย การสมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) 

หมายเหตุ** การรับสมัครนิสิต(ภาคปกติ) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 02-942-8445-9 ภายใน 1184-5

*ปิดรับสมัคร ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.

 


 

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.edu.ku.ac.th/new_edu.php?new_id=631#.WioUJ0pl-Ul

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)
ยกเว้นวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
    


หมายเหตุ** การรับสมัครนิสิต(ภาคพิเศษ) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โทรศัพท์ 02-942-8413 ภายใน 1844 หรือ 1527