หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร            ภาษาไทย             หลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา
                           ภาษาอังกฤษ          Doctor of Philosophy Program in  Educational Communications and Technology

2. ชื่อปริญญา              ภาษาไทย             ชื่อเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
                                                ชื่อย่อ     ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

                           ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Educational Communications and Technology)
                                                ชื่อย่อ     Ph.D. (Educational Communications and Technology)

 

รายละเอียดหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2545 (คลิก Download)
รายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (คลิก Download)
รายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 (คลิก Download)