หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Communications and Technology

2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Communications and Technology) M.Ed. (Educational Communications and Technology )

รายละเอียดหลักสูตรเก่า (คลิก Download)

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2554 (สำหรับนิสิตปี 1 ปี 2554) (คลิก Download)

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2559 (สำหรับนิสิตปี 2559 -25563 ) (คลิก Download)

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2564 (สำหรับนิสิตปี 2564 เป็นต้นไป ) (คลิก Download)

 

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn