Homeข่าวสารงานวิจัย / Research News
Display # 
Title
IETC 2016 ( International Education Technology Conference 2016 ) /FEBRUARY 4 - 5 - 6, 2016 DUBAI, UAE
การนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ (The 3rd Annual Conference on Social Studies, Communication and Education (ACSSC 2015) will be held from December 02 to 04, 2015, in Tokyo, Japan. )
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน 30.6.58
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth International e-Learning Conference 2015
Conferences - 2015
วช. จัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 2558
ข่าวสารงานวิจัยย้อนหลัง