Homeข่าวสารงานวิจัย / Research Newsวช. จัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 2558

เรียน ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต/นักศึกษา

ด้วย วช. กำหนดจัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ชั้น 2 อาคาร วช. 1 รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากท่านเข้าร่วมพิธีลงนามในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งในวันที่29 เมษายน 2558 ขอความอนุเคราะห์ท่านมาลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เพื่อดำเนินการลงนามพยานในสัญญารับทุน ก่อนที่จะนำเสนอต่อท่านอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ลงนามในช่วงพิธีการลงนามตามกำหนดการ ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบลงทะเบียนประชุม

กำหนดการลงสัญญา

โครงการประชุมชี้เเจงเเละลงนามสัญญา