ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประเภทบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่นิสิต นักศึกษาผู้รับทุน เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

                  

หลักการเเละเหตุผล

กำหนดการประชุม

บัญชีรายชื่อ

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หนังสือเชิญประชุมชี้เเจงกรอบการวิจัย