สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ”
โดยคุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

และเรื่อง ”การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษฯ โดยส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดที่ Link: http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35789

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn