ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแจ้งรายละเอียดสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (ทั้งโครงการวิจัยใหม่ และโครงกาวิจัยต่อเนื่อง) โดยให้ใช้ Template proposal จัดพิมพ์ด้วย MS word version 2007 ขึ้นไปเท่านั้น และ submit proposal เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (KUR) โดยการนำไฟล์ Template proposal ที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว upload เข้าระบบฯ (ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ version ต่ำกว่า 2007 และไฟล์ PDF)

และกรณีที่โครงการวิจัยใดมีการระบุว่ามีการใช้สัตว์ทดลอง/มีการวิจัยในมนุษย์/มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ/มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี ขอให้จัดทำ Template มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย และ upload เข้าระบบ KUR ด้วย เช่นเดียวกันกับ Template proposal

**Template proposal / Template มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง** download ได้ที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=27021

อย่างไรก็ ตามหากไม่ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในปีงบประมาณ 2561 เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะไม่สามารถส่งข้อมูลโครงการวิจัยให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่คุณรัชดา คะดาษ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 1457, 1796, 02-5795547

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn