สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี พ.ศ. 2561 (โครงการวิจัยปกติประจำปี)

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและกำหนดเวลาส่ง

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยขอให้ศึกษารายละเอียดและ download แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ Link: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=27021

2. การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission)
- โครงการวิจัย 3 สาขา ลงทะเบียนที่ระบบ KUR เท่านั้น https://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx
- โครงการ super cluster ลงทะเบียนที่ระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/
**การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission) ทั้ง 2 ระบบ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น **

3. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Hard copy) ทั้ง 2 ประเภท (โครงการวิจัย 3 สาขา และ โครงการ super cluster) ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

หากพ้นกำหนดนี้ สวพ.มก. จะไม่รับพิจารณา (ในกรณีวิทยาเขตขอให้จัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันครบกำหนด เนื่องจากเอกสารเดินทางล่าช้าอาจจะทำให้หมดเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร hard copy ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นเสนอขอรับทุนฯ

 

อนึ่ง สำหรับนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ปี 2560 (ปีที่แล้ว) ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ดังนั้นงบประมาณโครงการวิจัยที่ปรากฎบนระบบ KUR อยู่ในกรณีเข้าข่ายการได้รับพิจารณาเท่านั้น และหากโครงการวิจัยใดที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปี 2561 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ผ่านทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 1457, 1796, 1943, 025795547

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn