สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี พ.ศ. 2561 (โครงการวิจัยปกติประจำปี)

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและกำหนดเวลาส่ง

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยขอให้ศึกษารายละเอียดและ download แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ Link: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=27021

2. การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission)
- โครงการวิจัย 3 สาขา ลงทะเบียนที่ระบบ KUR เท่านั้น https://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx
- โครงการ super cluster ลงทะเบียนที่ระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/
**การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission) ทั้ง 2 ระบบ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น **

3. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Hard copy) ทั้ง 2 ประเภท (โครงการวิจัย 3 สาขา และ โครงการ super cluster) ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

หากพ้นกำหนดนี้ สวพ.มก. จะไม่รับพิจารณา (ในกรณีวิทยาเขตขอให้จัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันครบกำหนด เนื่องจากเอกสารเดินทางล่าช้าอาจจะทำให้หมดเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร hard copy ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นเสนอขอรับทุนฯ

 

อนึ่ง สำหรับนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ปี 2560 (ปีที่แล้ว) ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ดังนั้นงบประมาณโครงการวิจัยที่ปรากฎบนระบบ KUR อยู่ในกรณีเข้าข่ายการได้รับพิจารณาเท่านั้น และหากโครงการวิจัยใดที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปี 2561 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ผ่านทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 1457, 1796, 1943, 025795547