ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ เเละนิสิตร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะจัดให้มีการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9

ขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยธีมของการประชุมวิชาการในปีนี้ คือ "Internationalizing Thai Higher Education: The dawn of ASEAN integration"

การประชุมนี้มีแนว คิดที่จะกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาและการจัดการด้านการศึกษาที่เน้นความเป็นสากลมากขึ้น ควบ คู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 


ติดต่อ ดร.ศุภรดา เอกอินทร์ สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Tel: 02-988-3655 ต่อ 2138, 1128
website : http://www.mutcon2016.mut.ac.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.