Homeข่าวสารงานวิจัย / Research Newsขอเชิญเข้าร่วมงานและฟังการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเเละภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอเชิญเข้าร่วมงานและฟังการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเเละภาคโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54

วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม http://annualconference.ku.ac.th