Homeข่าวสารงานวิจัย / Research Newsขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน 30.6.58

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ทราบแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์จากแหล่งทุนที่สำคัญต่างๆ

และมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ศึกษาโครงการและเงื่อนไขอย่างละเอียด และดำเนินการดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ทางเว็บไซต์ที่ http://www.rdi.ku.ac.th โดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายของนนทรีในการเข้าระบบ รับจำนวน 35 คน

ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  (สำหรับรายชื่อที่ 36 เป็นต้นไปนับเป็นรายชื่อสำรองตามลำดับ)

พิมพ์ใบสมัครจากระบบที่ลงทะเบียน เสนอผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

ส่งร่างกรอบแนวทางการวิจัย (Conceptual Proposal) ไปที่คุณวิวัฒน์ น้าวานิช ทาง E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต่อไป

 

Download : 

รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์มกรอบแนวทางการวิจัย (Conceptual Proposal)

ลงทะเบียน และพิมพ์ใบสมัคร  (เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4- 18 มิถุนายน 2558 )

 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 1457, 1796, 1943 ต่อ 22

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.