Homeข่าวสารงานวิจัย / Research Newsขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth International e-Learning Conference 2015

 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558

The Sixth TCU InternationalE-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”

ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://iec2015.thaicyberu.go.th

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

(http://iec2015.thaicyberu.go.th)

 

 

The Sixth International e-Learning Conference 2015 At BITEC

(Bangkok International Trade & Exhibition Center)

Organize by Cyber University, Bangkok, Thailand During 20 - 21 July 2015

more detail