Display # 
Title
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ปีงบประมาน พ.ศ. 2561
โครงการรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2558
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายเเละเป้าหมายของประเทศ"
การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2561
ICQH 2016 ( International Conference on Quality in Higher Education 2016) Duration: 24-25 November 2016 Sakarya Turkey
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ เเละนิสิตร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะจัดให้มีการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9
ICEDU 2016 ( International Conference on Education 2016 ) 21-22 APRIL 2016 , BKK ,