Homeการประกันคุณภาพ / Qualityedประกันคุณภาพ-เทคโน

ประกันคุณภาพ ปี 2558

 

  

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ปริญญาเอก)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ปริญญาโท)

                                                                                                                 

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (ปริญญาเอก)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (ปริญญาโท)