Homeรางวัลเกียรติคุณ / Hall of fame

 

ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ได้รับโล่รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน หมื่นบาทจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คิดค้นงานวิจัยเพื่อผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย สร้าง สื่อสะพานรุ้ง” 

ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้และมีกำลังใจที่ดีด้วยสื่อผสมผสาน

  รศ.ดร.ณรงค์   สมพงษ์

รางวัล The Board of Directors of the College of Development Communication Alumni Association (CDCAA) here by confers To NARONG  SOMPONG For 2010 Distinguished Alumni Award For Educational Technology Application & Research Given this 9 day of October 2010 at UPLB,Los Banos, Laguna, Republic of Philippines during the Alumni Fellowship Night 

Ariticle & Certificate

  ผศ.ดร.กอบกุล   สรรพกิจจำนง

เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ APEC e-Learning Training รางวัล Best Team Project 

จาก APEC- e-Learning Training Program

 

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2553 

 

  รศ.ดร. ณรงค์ สมพงษ์ และ รศ. จงกล แก่นเพิ่ม 

พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น

คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 วันที่ 11 มกราคม 2555

รศ.ดร. ณรงค์ สมพงษ์ : ได้รับโล่รางวัลด้านการวิจัยระดับดี

รศ. จงกล แก่นเพิ่ม  : ได้รับโล่รางวัลด้านบริการวิชาการระดับดี

 

 

นส.กชพรรณ  นุ่นสังข์

นิสิตปริญญาโท ที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่ออีเลิร์นนิ่ง ประเภทบุคคลทั่วไป

ในงานสัมมนาวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา

   

ภาณุมาศ / สุมณฑ์มาศ / ปานรัชนี / ฉัตรพงศ์

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2556

ในงานครบรอบ 47 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 


รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

รับพระราชทานโล่กรรมการตัดสินประกวดภาพถ่าย 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

 

 

 

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์และ อ.ดร.ณัฐพล รำไพ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคม ประเภทซีเนียร์  

ชื่อผลงานคือ สื่อเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์และแอพพลิเคชั่น (Application for iOS) 

อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ 

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 

 

นส.พิชญา  ฉ่ำทรัพย์

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2559

ในงานครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นส.ศศิพิมพ์  พุ่มพิมล

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2559

ในงานครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

นส.ปุญชรัมสิ์  วังน้อย  

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2559

ในงานครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 


 

 

นส.ธราภรณ์  ศรีงาม 

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

นายวิชา  ฉัตรศิริยิ่งยง 

นิสิตภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีผลงานวิจัยเเละนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้ระดับคุณภาพดี

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

นางสาวธิดา  เเซ่ซั้น

มอบทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560


 

 

 

 

นางสาวทิวารัตน์  ประเสริฐสังข์  

นิสิตปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

ในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสิทธุ์
ชั้น 3 คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

 

 

 

ทิพภากร รังคสิริ 
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คิดค้นงานวิจัยเพื่อผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย สร้าง สื่อสะพานรุ้งให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้และมีกำลังใจที่ดีด้วยสื่อผสมผสาน