Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ศึกษาต่อปริญญาเอกโครงการภาคพิเศษ ( รอบ 1 )

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมารายงานตัวระหว่าง

วันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่า สละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม