ป.โท

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์
Development of Online Learning Courseware on Child Development Assessment According Developmental

Surveillance and Promotion Manual for Medical Students

นายธีระยุทธ์ หมันหลี

บทความ