พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี 2561 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการเดน