Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โครงการปริญญาโทเเละโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ

ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการปริญญาโทฯ)

ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการปริญญาเอกฯ)

 

หมายเหตุ** ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในวันเเละเวลาราชการ
ภายใน 15 วัน นับตั้งเเต่ประกาศผลการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์