Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท- ป.เอก ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

>>> โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) <<<
>>> โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) <<<