Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอกภาคพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ภาคพิเศษ รอบที่ 1  


1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2560
ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ
และลงลายมือชื่อนิสิต

4. นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/

5. นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ https://sp-regis.ku.ac.th
ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 5.) ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2560

6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9) โดย ส่วนที่ 1 สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ ส่วนที่ 2 สำหรับนิสิต

7. นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8


เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต

1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา

2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (นำออกจากซอง)

* ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา
ฉบับจริง ด้วย

การแต่งกายของนิสิต

- นิสิตชาย เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

- นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

หากไม่มาทำบัตรประจำตัวนิสิตตามกำหนดจะต้องทำภายหลัง ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 น. เท่านั้น


คำแนะนำ

กรอกประวัตินิสิต

การพิมพ์ประวัตินิสิต

ขอ Account Nontri

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9