Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

๑. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้อง ๒–๒๐๔, ห้อง ๒-๒๐๕, ห้อง ๒-๒๐๑๑, ห้อง ๒-๒๐๑๔

๒. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

๓. ประกาศผลสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://www.edu.ku.ac.th หรือ http://www.edtech.edu.ku.ac.th