Homeข่าวสารภาควิชา / News Update กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ป.โท - ป.เอก ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ รอบที่ 2


ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2560 – 30 เมษายน 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ดาวโหลดใบสมัคร สำหรับปริญญาโท
- แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร


เอกสารประชาสัมพันธ์ สำหรับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
- ดาวโหลดใบสมัคร สำหรับปริญญาเอก
- แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร
ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก

รายงานตัวเเละชำระค่าลงทะเบียน 1 - 10 กรกฎาคม 2560

>>>> ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อจากเว็บคณะศึกษาศาสตร์

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)
ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์


ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปิดทำการ วันที่ 13 – 17 เมษายน 2560