Homeข่าวสารภาควิชา / News Update รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ 2560 รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.เอก ภาคพิเศษ) 2560

1. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา ๐9.๐๐ – 12.๐๐ น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

2. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา ๐9.๐๐ – 12.๐๐ น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา