Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคพิเศษ) 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ


ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น
ดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมา

รายงานตัว
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่า สละสิทธิ์