Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ด่วน!!! เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 ป.โทภาคพิเศษรอบที่ 2

 

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ 3)
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2559

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

หากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของสาขา 
หลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน
ศูนย์ฯจะไม่ดำเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัคร

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)
ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

โทร 02-9428413

ติดตามรายละเอียดได้ที่ข่าวการศึกษา 

http://edu.ku.ac.th/ คณะศึกษาศาสตร์

หรือที่ ข่าวประชาสัมพันธ์

http://edtech.edu.ku.ac.th/ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา