Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้สนใจทุกคนเข้าฟังการบรรยายฟรี

ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้สนใจทุกคนเข้าฟังการบรรยายฟรี
เรื่อง "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย" 
บรรยายโดยดร.สมถวิล ธนะโสภณ 
วันศุกร์ที่ 13 พค 59 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 ชั้น 1 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รายละเอียดโครงการ

http://goo.gl/forms/gKJVzRp8Lj >> ลิ้งค์ลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-579-7142 , 02-9428672)