Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (รอบที่1) 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ รอบที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อดังกล่าวนี้ ต้องมีใบอนุมัติลาศึกษาต่อเต็มเวลา จากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่สังกัดมายื่นที่ภาควิชาก่อนวันรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์