Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคปกติ / 2559

ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกภาคปกติ

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2559

*ขยายเวลารับสมัครถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ

สมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/app59/