Homeข่าวสารภาควิชา / News Update มอบรางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาโท 9 ตุลาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49
โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีผลการศึกษาดีเด่น และนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
หลังจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นส.พรทิพย์ คงแก้ว ,นาย ทศพล  ดิษฐ์ศิริ ,นส.พิมพ์ชนก   อุดมผล

 รวมภาพกิจกรรมวันรับรางวัล